1. خدیجه جوانی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مریم قاسمی , وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار , پژوهش‌های روستایی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۵۰-۱۶۵
 2. لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , مریم قاسمی , تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۵-۲۰۶
 3. مجید یاسوری , یاسر رمضان نژاد , حمید شایان , سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها، شهرستان تالش دهستان اسالم , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۹-۱۰۴
 4. حمیده محمودی , مریم قاسمی , حمید شایان , واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۷۱-۹۰
 5. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , کیوان بهرامی , بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران) , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۸۱-۹۶
 6. مهدی مودودی ارخودی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محمود ضیایی , نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱-۲۸
 7. مریم هادیزاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محسن نوغانی دخت بهمنی , ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۳۳
 8. زهره صابونچی کرهرودی , جعفر جوان , حمید شایان , امید علی خوارزمی , رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۱۷
 9. طاهره صادقلو , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , مجید سجاسی قیداری , ارزیابی و اولویت بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های روستای سالم , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۴۵-۷۰
 10. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , زهرا نوربخش رزمی , تحلیل نقش کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی در ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان مورد: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۵۵-۷۶
 11. مریم شریفی پستچی , جعفر جوان , حمید شایان , محمدرحیم رهنماء , تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی(مطالعه موردی:قلعه خیابان مشهد) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۵-۲۸
 12. علی اکبر عنابستانی , سیدهادی طیب نیا , حمید شایان , محمدرضا رضوانی , تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۷-۱۱۱
 13. مجید حمزه یی , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۶۳-۱۴۹
 14. رضا خسروبیگی برچلویی , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۹-۵۴
 15. محمد اجزاء شکوهی , حمید شایان , محمدهادی درودی , مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۰۷-۱۲۷
 16. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا- استان زنجان) , فضای جغرافیایی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷۳-۹۰
 17. مریم هادیزاده بزاز , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی , سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی) , اقتصاد فضا و توسعه روستایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۱۵-۱۳۱
 18. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , براتعلی خاکپور , علی طاهری , بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۷۵-۲۹۹
 19. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقی لو , یوسف خدایی , بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان) , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۱-۷۰
 20. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , محمدشفیع صادقی بوگر , پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) , مسکن و محیط روستا , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۳۳-۴۸
 21. سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان , بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی، مطالعه موردی:شهر مریوان , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۱-۷۳
 22. حمید شایان , سید هادی کهنه پوشی , بررسی علل مهاجرت های روستا-شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۴۲
 23. رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , حمید شایان , حسن درویشی دادنجانی , بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تاثیر آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی:روستاهای هدف در محور شیراز-یاسوج , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱-۲۳
 24. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مجید حمزه یی , بررسی اثرات اقتصادی شهرکهای صنعتی برنواحی روستایی پیرامون( مطالعه موردی : شهرک صنعتی خیام نیشابور) , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۱-۵۲
 25. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا شمس‌الدینی , علی اکبر تقی لو , ابوالفضل زارعی , ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم) , جغرافیا و مطالعات محیطی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۱۸-۱۴۰
 26. حمید شایان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , بررسی نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۷۱-۹۴
 27. محمود رضا میر لطفی , حمید شایان , سیدامیرمحمد علوی زاده , ارزیابی سطح توسعه ی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان هیرمند , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۹۵-۱۱۴
 28. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , علی اکبر تقیلو , بررسی ویژ گیهای جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی , نگرش های نو در جغرافیای انسانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۹-۳۷
 29. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , حمید جلالیان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۵-۴۵
 30. حمید شایان , مهدی مودودی ارخودی , تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری ،بخش شاندیز مشهد , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۷۳-۱۹۰
 31. حمید شایان , علی اکبر تقیلو , علی اکبر عنابستانی , بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی , جغرافیا و برنامه‌ریزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۵-۱۰۰
 32. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی , برنامه ریزی منطقه‌ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۱۳
 33. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , ابوالقاسم بنیادداشت , بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی , برنامه‌ ریزی فضایی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۳-۸۰
 34. حمید شایان , سیدرضا حسین زاده , رضا خسروبیگی برچلویی , رضا خسروبیگی برچلوئی , ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۲۰
 35. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , سحر احمدزاده , برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب - شهرستان مشهد) , تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۶-۹۱
 36. رضا خسروبیگی برچلوئی , حمید شایان , حمد الله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , سنجش و ارزیابی پایداری توسعه روستایی با تکنیک چند متغیره تاپسیس - فازی،مطالعه موردی : شهرستان کمیجان , پژوهش‌های روستایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۵۱-۱۸۵
 37. جعفر جوان , حمید شایان , محسن نوغانی دخت بهمنی , مریم قاسمی , پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۲۵-۱۴۴
 38. جعفر جوان , حسن افراخته , سعداله ولایتی , حمید شایان , غلامرضا میری , نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱
 39. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , فخری صادقی , تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی ) دهستانهای بناجوی شرقی وشمالی شهرستان بناب) , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۹-۸۶
 40. حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , محمود رضا میر لطفی , بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه: بخش میانکنگی سیستان , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۵۱-۱۶۸
 41. حمید شایان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی , روستا و توسعه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۵۵-۱۷۹
 42. حمید شایان , تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۶۵-۷۶
 43. حمید شایان , جعفر جوان , علی اصغر کدیور , تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۹-۴۳
 44. حمید شایان , مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۶۵-۸۲
 45. حمید شایان , جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲۵۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۲۳۶-۰
 46. حمید شایان , حکمت شاهی اردبیلی , نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد , روستا و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵
 47. حمید شایان , تحلیل کمی و کیفی روند رشد و مکانیابی خدمات , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 48. حمید شایان , نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد , پژوهش های جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲
 49. حمید شایان , تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۱۰۹-۱۲۷
 50. حمید شایان , تنگناهاي توسعه در استانهاي مرزي كشور , پژوهش های جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 51. حمید شایان , نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶
 52. حمید شایان , بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365 , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶
 53. حمید شایان , تحليل كمي روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دو دهه 65-1355 و 75 - 1365 , تحقیقات جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵
 54. حمید شایان , معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستائي , جمعیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲
 55. حمید شایان , اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۰, صفحه ۷۱۷-۷۲۶